S3 Seminar: SPICE observations of EUI “campfires” (Ziwen Huang)

  • Datum: 29.06.2022
  • Uhrzeit: 14:00 - 14:30
  • Vortragende(r): Ziwen Huang
  • IMPRS
  • Ort: Max-Plack-Institut für Sonnensystemforschung
  • Raum: Hörsaal
  • Gastgeber: Sonja Schuh
S3 Seminar: SPICE observations of EUI “campfires” (Ziwen Huang)
Zur Redakteursansicht