S3 Seminar: Full disc coronal magnetic field extrapolation (Argiris Koumtzis)

  • Date: Jul 14, 2021
  • Time: 14:00 - 14:30
  • Speaker: Argiris Koumtzis
  • IMPRS
  • Location: BigBlueButton
  • Room: "BigBlueButton"
  • Host: Sonja Schuh
S3 Seminar: Full disc coronal magnetic field extrapolation (Argiris Koumtzis)
Go to Editor View